ก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภูมิภาค จ.ขอนแก่น

โครงการปัจจุบัน
ปีที่ก่อสร้าง :
2562
เจ้าของโครงการ :
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ)
ปีที่สร้างเสร็จ :
2563