อาคารศูนย์เรียนรู้เอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก

โครงการปัจจุบัน
ปีที่ก่อสร้าง :
2559
เจ้าของโครงการ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ปีที่สร้างเสร็จ :
2562

update 8/11/2018