โครงการ Serene Lake Chiangmai

ผลงานที่ผ่านมา
ปีที่ก่อสร้าง :
2558
เจ้าของโครงการ :
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ปีที่สร้างเสร็จ :
2559