โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งสระน้ำพระตำหนักและคลองร่มไทร

ผลงานที่ผ่านมา
ปีที่ก่อสร้าง :
2558
เจ้าของโครงการ :
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
ปีที่สร้างเสร็จ :
2558