โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซปตท.Plant 138

ผลงานที่ผ่านมา
ปีที่ก่อสร้าง :
2551
เจ้าของโครงการ :
บริษัท โตโย-ไทย คอร์เปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
ปีที่สร้างเสร็จ :
2552