โครงการปัจจุบัน

เจ้าของโครงการกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ)
ปีที่ก่อสร้าง2562
ปีที่สร้างเสร็จ2563
เจ้าของโครงการกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
ปีที่ก่อสร้าง2561
ปีที่สร้างเสร็จ2562
เจ้าของโครงการบริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จำกัด
ปีที่ก่อสร้าง2561
ปีที่สร้างเสร็จ2562
เจ้าของโครงการบริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จำกัด
ปีที่ก่อสร้าง2561
ปีที่สร้างเสร็จ2562