ผลงานที่ผ่านมา

เจ้าของโครงการบริษัท ไทยน็อคซ์สแตนเลส จำกัด(มหาชน)
ปีที่ก่อสร้าง2552
ปีที่สร้างเสร็จ2554
เจ้าของโครงการกิจการร่วมค้านาว่า(จั่วเซ้ง)
ปีที่ก่อสร้าง2552
ปีที่สร้างเสร็จ2552
เจ้าของโครงการบริษัท โตโย-ไทย คอร์เปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
ปีที่ก่อสร้าง2551
ปีที่สร้างเสร็จ2552
เจ้าของโครงการบริษัท โตโย-ไทย คอร์เปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
ปีที่ก่อสร้าง2551
ปีที่สร้างเสร็จ2552