ข่าวสารและกิจกรรม

02/08/2559
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง จัดพิธีลงนามในสัญญางานจัดซื้อและจ้างเหมา ติดตั้ง ทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ ด้านกระบวนการบรรจุ (สัญญา M – 02/2) กับบริษัท SASIB S.p.A สัญญาจ้างเหมางานก่อสร้างอาคารและระบบในอาคารฯ สำหรับอาคารส่วนพื้นที่พักอาศัย (สัญญา C-02/2) กับบริษัท ทำเลไทย ธรรมชาติ จำกัด สัญญาจ้างเหมาควบคุมงานก่อสร้างอาคารระบบในอาคารฯ สำหรับส่วนพื้นที่พักอาศัย (สัญญา CSC -02) บริษัท นิติบุคคลร่วมค้า KKK จำกัด เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ โรงงานยาสูบ