ก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภูมิภาค จ.ขอนแก่น
อาคารสนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อาคารศูนย์เรียนรู้เอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
โครงการก่อสร้างเคหะชุมชนเชียงใหม่
โครงการ Escent Chiangrai
งานระบบประกอบอาคาร รถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีบางซือ
งานออกแบบ โครงการโรงงานผลิตน้ำดื่ม (NEW PLANT) PHASE 1 อ.วังน้อย จ.อยุธยา
ศูนย์การค้า TOPS PLAZA พะเยา

บริษัท ทำเลไทย ธรรมชาติ จำกัด

บริษัท ทำเลไทย ธรรมชาติ จำกัด (NTLC) ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2547 โดยรับงานก่อสร้างทั้งภาครัฐและเอกชน โดยให้บริการออกแบบ บริการที่ปรึกษา และรับเหมาก่อสร้างทุกประเภท ลักษณะงานก่อสร้างของ NTLC จะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ งานโยธา และงานวิศวกรรม

ปัจจุบัน บริษัท ทำเลไทย ธรรมชาติ จำกัด ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยที่ผ่านมามีผลงานก่อสร้างที่ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า ได้แก่ งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน, สปอร์ตคอมเพล็กซ์และสนามกีฬา, อาคารที่พักอาศัย, สถาบันการศึกษา และโรงงานอุตสาหกรรม

ผลงานที่ผ่านมา