ก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภูมิภาค จ.ขอนแก่น
โครงการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว
โครงการก่อสร้างอาคารโรงงานประกอบรถยนต์ Benz (TAAP1)
โครงการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการโทรคมนาคม WIFI
โครงการก่อสร้างอาคารที่พักพนักงาน โรงงานยาสูบ อุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา
ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
งานออกแบบ โครงการโรงงานผลิตน้ำดื่ม (NEW PLANT) PHASE 1 อ.วังน้อย จ.อยุธยา
อาคารเรียนและพัฒนาชนชาติพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

บริษัท ทำเลไทย ธรรมชาติ จำกัด

บริษัท ทำเลไทย ธรรมชาติ จำกัด (NTLC) ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2547 โดยรับงานก่อสร้างทั้งภาครัฐและเอกชน โดยให้บริการออกแบบ บริการที่ปรึกษา และรับเหมาก่อสร้างทุกประเภท ลักษณะงานก่อสร้างของ NTLC จะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ งานโยธา และงานวิศวกรรม

ปัจจุบัน บริษัท ทำเลไทย ธรรมชาติ จำกัด ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยที่ผ่านมามีผลงานก่อสร้างที่ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า ได้แก่ งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน, สปอร์ตคอมเพล็กซ์และสนามกีฬา, อาคารที่พักอาศัย, สถาบันการศึกษา และโรงงานอุตสาหกรรม

ผลงานที่ผ่านมา